Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

 

 1. Základné ustanovenia

 

I.I            Všeobecné obchodné podmienky uvedené nižšie upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi OT Product s.r.o., so sídlom na ulici Kopčanská 35, Holíč 908 48, IČO: 46 827 731, IČ DPH:  SK2023623448 zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel sro., vl.:30224/T, tel. č.:  +421 904 549 546, e-mail: otproduct@otproduct.sk a kupujúcimi, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru v elektronickom obchode na internetovej stránke www.tvaroznik.sk (ďalej len “e-shop“).

 

I.II          Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a zákazníkom – fyzickou osobou sa budú riadiť ustanoveniami objednávky, ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok platných v čase záväznej objednávky a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä však zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len “ďalej len občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z.. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len “zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákonom č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (ďalej len “zákon o priestupkoch)“ v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len “zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode (ďalej len “zákon o elektronickom obchode“) v platnom znení.

 

I.III         Všetky vzájomné vzťahy medzi predávajúcim a zákazníkom - právnickou osobou, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo objednávkou, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

I.IV         Poskytovateľom je spoločnosť OT Product s.r.o., so sídlom na ulici Kopčanská 35, Holíč 908 48, IČO: 46 827 731 (ďalej len "predávajúci“).

 

I.V          Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať alebo nakupuje tovar na e-shope predávajúceho prostredníctvom odoslanej objednávky spracovanej obchodným systémom predávajúceho(ďalej len „“zákazník“). V zmysle týchto obchodných podmienok sa v špecifických prípadoch zákazníkom rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v objednávke určí na prevzatie zakúpeného tovaru.

 

I.VI         Odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o zákazníkovi, zoznam objednaného tovaru, cenu tovaru, spôsob platby a informácie o doručení objednaného tovaru, ktorý je spracovaný obchodným systémom predávajúceho sa považuje za záväzný návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutí služby (ďalej len “objednávka“)

.

I.VII       Tovar je výrobok, ktorý je predávajúcim určený na predaj zákazníkom prostredníctvom e-shopu.

 

 1. Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy

 

II.I          Kúpa tovaru je možná len prostredníctvom e-shopu.

 

II.II         K tomu, aby zákazník a predávajúci mohli uzavrieť zmluvu, je potrebné, aby zákazník na e-shope vytvoril návrh objednávky. K tomu je potrebné, aby si zákazník vybral tovar, ktorý si praje objednať a klikol na funkciu “do košíka“ uvedenú pri vybranom tovare. Následne prejde do zoznamu vybraného tovaru kliknutím na obrázok košíka v pravom hornom rohu internetového obchodu, kde si môže zvoliť množstvo, ktoré si želá objednať. Následne klikne na funkciu “pokračovať“, kde si v procese vyhotovenia objednávky môže vybrať preferovaný spôsob dopravy a platby. Opätovným kliknutím na funkciu “pokračovať“ zákazník postúpi do časti pre zadanie svojich osobných údajov v podobe mena, priezviska, emailovej adresy, telefonického kontaktu a fakturačnej adresy v podobe ulice a čísla domu, mesta, psč (v prípade objednávky na firmu odklikne zákazník funkciu “objednávam na firmu“ a uvedie príslušné identifikačné údaje firmy). Pre dokončenie objednávky zákazník zvolí kliknutie na funkciu “odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Zákazník sa môže v procese tvorby objednávky ľubovoľne vrátiť späť do ktorejkoľvek časti a zmeniť údaje v nej obsiahnuté.

 

II.III        V prípade, že si zákazník pri vyhotovení objednávky praje uviesť špecifickú požiadavku, označí pred odoslaním objednávky funkciu “zadať poznámku pre predajcov“ a uvedie svoju požiadavku v nato určenom okne. Ak si zákazník nie je istý, že predávajúci bude môcť požiadavku zapracovať do objednávky, môže predávajúceho kontaktovať na tel. č.:  +421 904 549 546, alebo e-mail: otproduct@otproduct.sk.

 

II.IV       Po spracovaní objednávky bude zákazníkovi na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke doručené potvrdenie o jej prijatí, ktoré bude obsahovať informácie o kóde objednávky, dátume jej vyhotovenia, názve a špecifikácií tovaru, cenu tovaru s DPH, náklady spojené s doručením, spôsob platby, údaje o dodacej lehote, osobné údaje zákazníka, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy.  

 

III. Zákaznícky účet

 

III.I         Na základe registrácie zákazníka v rámci e-shopu môže zákazník pristupovať do svojho zákazníckeho účtu.

 

III.II        Vytvorenie zákazníckeho účtu na e-shope, zákazníkovi umožní uskutočňovať budúce nákupy bez nutnosti opakovaného zadávania kontaktných údajov.

 

III.III      Zákaznícky účet je chránený prihlasovacími údajmi a heslom.

 

III:IV      Zákaznícky účet môže predávajúci zrušiť, a to najmä v prípade, keď k poslednému prihláseniu zákazníka do zákazníckeho účtu uplynie dlhšia doba ako 2 roky.

 

IV.V       Zákaznícky účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia.

 

 1. Dodanie tovaru

 

IV.I         Tovar sa doručuje iba na území Slovenskej republiky.

 

IV.II       O vyexpedovaní a prevzatí tovaru doručovateľskou spoločnosťou bude predávajúci informovať zákazníka e-mailom.

 

IV.III      Miestom dodanie je adresa, ktorú zákazník uviedol vo svojej objednávke. V prípade osobného            odberu je miestom dodania prevádzka predávajúceho OT Product s.r.o., so sídlom na ulici       Kopčanská 35, Holíč 908 48.

 

IV.IV      Ak nie je v popise tovaru uvedené inak, predávajúci sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi najneskôr:

 

 • v lehote 7 dní od úhrady kúpnej ceny tovaru v prípade platby prevodom na bankový účet predávajúceho alebo platby platobnou či kreditnou kartou,
 • v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky v prípade dodania tovaru na dobierku,
 • v lehote 7 dní od úhrady kúpnej ceny v prípade platby prevodom na bankový účet predávajúceho alebo platby platobnou či kreditnou kartou, pri osobnom prebratí tovaru,
 • v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky v prípade osobného odberu a úhrady ceny tovaru v hotovosti

 

IV.V       O predĺžení dodacej lehoty bude predávajúci bezodkladne informovať zákazníka a oznámi mu predpokladaný termín dodania.

 

IV.VI      Predávajúci sa zaväzuje, že tovar dodá zákazníkovi v požadovanej kvalite, množstve a bez vád.

 

 1. IV. VII Zákazník je povinný prevziať tovar riadne a včas osobne alebo zabezpečí jeho prevzatie.

 

 1. IV. VIII Zákazník je povinný upozorniť prepravcu na prípadné poškodenie obalu či obsahu zásielky. Zákazník v takomto prípade neuplatňuje práva zo zodpovednosti za vady voči predávajúcemu, ale práva zo zodpovednosti za škodu zavinenú prepravcom. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla počas prepravy tovaru.

 

IV.IX      Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú nesprávne udanou adresou zákazníkom.

 

IV.X       Osobný odber objednaného tovaru je možný iba na základe individuálnej dohody zákazníka s predávajúcim.

 

 1. Platobné podmienky a kúpna cena

 

V.I          Platbu za nákup tovarov možno realizovať nasledovne:

 

 • dobierka
 • platba prevodným príkazom na základe vystavenej faktúry
 • platba prostredníctvom platobnej brány

 

V.II        Cena je vždy uvedená v príslušnom popise tovaru na e-shope, v návrhu objednávky a v potvrdení objednávky. Ceny uvedené pri tovare na e-shope nezahŕňajú cenu dodania tovaru. Ceny sú uvádzané v eurách spolu s DPH.

 

V.III       K uvedeným cenám tovaru predávajúci účtuje nasledovné poplatky:

 

 • dobierka: 1,50 €
 • platba prevodným príkazom: 0,00 €
 • platba prostredníctvom platobnej brány: 0,00 €

 

VI.IV     K uvedeným cenám tovaru predávajúci účtuje nasledovné manipulačné a doručovateľské poplatky:

 

 • Doručovateľská služba: 0,00 € (123Kuriér, DPD)
 • Osobný odber: 0,00 €

 

VI.V       Pri objednávke nad 50,00 € nebude predávajúci účtovať zákazníkovi žiadne manipulačné a doručovateľské poplatky.

 

VI.VI     Kúpna cena je splatná:

 

 • do 7 dní od potvrdenia objednávky v prípade platby prevodom na bankový účet predávajúceho.
 • v deň prebratia tovaru zákazníkom v prípade platby pri dodaní tovaru na dobierku,
 • v deň prebratia tovaru zákazníkom v prípade osobného odberu,
 • v deň potvrdenia objednávky v prípade platby prostredníctvom platobnej brány,

 

VI.VII    V prípade platby bankovým prevodom je kúpna cena zaplatená pripísaním na účet predávajúceho, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu uskutočnenia platby.

 

VI.VIII   Vlastnícke právo k tovaru na zákazníka prechádza až potom, čo zaplatí kúpnu cenu a tovar prevezme.

 

VI.IX      Faktúra ako daňový doklad a potvrdenie o úhrade bude vystavená v elektronickej podobe po uhradení kúpnej ceny a bude zaslaná na e-mailovú adresu zákazníka.

 

VI.X       Predávajúci je platcom DPH.

 

VII. Reklamácia tovaru, odstúpenie od zmluvy a zrušenie objednávky

 

VII.I       Zákazník má právo uplatňovať si voči predávajúcemu zodpovednosť za vady prostredníctvom reklamácie. Vzorový reklamačný formulár nájdete tu.

 

VII.II      Predmetom reklamácie môže byť námietka alebo pripomienka zákazníka k nedostatkom plnenia zo strany predávajúceho, alebo ak sa zákazník domnieva, že zakúpený tovar disponuje vadami, prípadne že predávajúci pri poskytovaní svojich služieb porušil svoje povinnosti vyplývajúce mu zo všeobecne záväzného právneho predpisu.

 

VII.III     Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musí zákazník uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po prevzatí tovaru, inak práva zaniknú.

 

VII.IV    Dôvody pre reklamáciu spolu s potvrdením o zaplatení (FA) zákazník zašle elektronicky na e-mailovú adresu otproduct@otproduct.sk. Po doručení reklamácie Vás bude predávajúci kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodne sa s Vami na rýchlom vybavení reklamácie.

 

VII.V     Reklamáciu vybaví predávajúci v závislosti od konkrétneho prípadu v zmysle ustanovení príslušnej legislatívy, najmä však jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov:

 

 • výmena tovaru
 • vrátenie kúpnej ceny tovaru
 • vyplatenie primeranej zľavy z ceny tovaru
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

 

VII.VI    Predávajúci vydá o uplatnení reklamácie zákazníkovi potvrdenie. Predávajúci určí bezodkladne spôsob vybavenia reklamácie, najneskôr však do troch dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, reklamáciu predávajúci vybaví bezodkladne, v odôvodnených prípadoch môže reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O vybavení reklamácie predávajúci vydá kupujúcemu doklad, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a o jej vybavení ho bude informovať prostredníctvom e-mailu.

 

VII.VII   Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má zákazník právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete tu.

 

VII.VIII Zákazník má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie.

 

VII.IX    Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe objednávky  alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 

VII.X      V zmysle príslušných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.

 

VII.XI    Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu nemožnosti dodania tovaru v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, pričom ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi. Dôvodmi nemožnosti dodania tovaru zákazníkovi môžu byť napr., ak doručovateľská služba zvolená v objednávke prerušila činnosť alebo vykonala také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z objednávky, prípadne zásah vyššej moci. Predávajúci v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy vráti zákazníkovi už zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na bankový účet určený zákazníkom.

 

VII.XII   Od zmluvy je predávajúci oprávnený odstúpiť aj v prípade, ak zákazník neprevzal tovar riadne a včas, alebo nezabezpečil jeho prevzatie.

 

VII.XIII  V prípade, že si zákazník praje objednávku, ktorá ešte nebola vybavená a tovar nebol odoslaný zrušiť, čo najskôr nech  kontaktuje predávajúceho na telefónnom čísle +421 904 549 546, alebo na e-mail: otproduct@otproduct.sk. Ak už bola objednávka zaplatená, peniaze predávajúci zákazníkovi vráti najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého zaplatil alebo v prípade dobierky na účet, ktorý zákazník uviedol v oznámení o zrušení objednávky.

 

VIII. Podnety, sťažnosti a alternatívne riešenie sporov

 

VIII.I      V prípade, že zákazník nie je spokojný s vybavením objednávky alebo službami predávajúceho je oprávnený podať podnety a sťažnosti, a to písomne, prostredníctvom e-mailu na adrese otproduct@otproduct.sk. alebo na tel. č.: +421 904 549 546.

               

VIII.II     O posúdení podnetu alebo sťažnosti bude predávajúci informovať zákazníka e-mailom, písomne alebo telefonicky.

 

VIII.III   Dohľad nad dodržiavaním príslušných právnych predpisov pri ponuke a predaji potravín vykonávajú Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava, Limbová 6053/6, 917 02 Trnava, tel. č.: 033/553 32 03 a Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava, Zavarská 5842/11, 917 01 Trnava, tel. č.: 033/550 14 47.

 

VIII.IV   Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

 

IX.V       Vecne príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s OT Product s.r.o., so sídlom na ulici Kopčanská 35, Holíč 908 48, IČO: 46 827 731, je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava, tel. č. 033/321 25 27, tt@soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Vzorový formulár pre návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu nájdete tu.

 

 1. Ochrana osobných údajov

 

X.I          Bližšie informácie a presné podmienky ochrany a spracúvania osobných údajov nájdete v časti Ochrana súkromia a osobných údajov.

 

 1. Záverečné ustanovenia

 

XI.I         Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky uzavretej medzi  predávajúcim a zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné.

 

XI.II        V prípade rozporu medzi ustanoveniami objednávky a týmito všeobecne záväznými obchodnými podmienkami s dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, platia ustanovenia objednávky a týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

XI.III      Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Predmetná zmena všeobecných obchodných podmienok sa nedotkne už uzatvorených objednávok a poskytovaných služieb. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť ich uverejnením.

 

V Holíči, dňa 1.2.2022,

 

OT Product, s.r.o., Kopčanská 35, Holíč 908 48, IČO: 46 827 731,

 

 

Späť do obchodu